workcat 发表于 2006-7-22 23:18:17

[原创]关于商品编码目录规则图解的错误!


不知道改的是否正确。如果不对请版主删了这个贴子。如果对也希望大家能够理解果子。为大家准备课堂内容。难免会出现一些小小的错误。果子我们支持你。。!

JANE998 发表于 2006-7-23 16:22:10

[原创]关于商品编码目录规则图解的错误!

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
页: [1]
查看完整版本: [原创]关于商品编码目录规则图解的错误!